Ładowanie zdjęć ...
„PCM S.A. jest Zakładem doskonalącym i poszerzającym świadczone usługi dla naszych pacjentów i dla nas samych.”
 
Więcej 
Co warto wiedzieć o naszym Szpitalu ? Co zabrać ze sobą do szpitala ? Zobacz najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.
Więcej 
tel.  (77) 406 78 00
fax: (77) 406 78 72
e-mail: pcm@pcm.prudnik.pl
Pełne dane kontaktowe 

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej w Prudnickim Centrum Medycznym Spółka Akcyjna w Prudniku.

§1 [podmioty uprawnione]

1. Prudnickie Centrum Medyczne S.A. w Prudniku (dalej PCM S.A.) jako podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.

2. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2a i 2b ustawy o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Dziecka z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1127).

3. PCM S.A. udostępnia dokumentację medyczną również:

1) podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;

2) organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom w ochronie zdrowia, a także Rzecznikowi Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli;

3) podmiotom, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia;

4) upoważnionym przez podmiot, o którym mowa w art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, osobom wykonującym zawód medyczny, w zakresie niezbędnym do sprawowania nadzoru nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą;

5) Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nią zadań określonych w art. 31n ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.);

6) Agencji Badań Medycznych w zakresie określonym ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o Agencji Badań Medycznych (Dz.U. poz. 447);

7) ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;

8) uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;

9) organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;

10) podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;

11) zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;

12) komisjom lekarskim podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym Szefom właściwych Agencji;

13) osobom wykonującym zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia albo procedury uzyskiwania innych certyfikatów jakości, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;

14) wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1, w zakresie prowadzonego postępowania;

15) spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych;

16) osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;

17) członkom zespołów kontroli zakażeń szpitalnych, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2018 r. poz. 151 i 1669), w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań.

4. Dokumentacja medyczna może być udostępniona także szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania w celach naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy. Decyzję o udostępnieniu dokumentacji podejmuje Prezes Zarządu PCM S.A. 

§2 [Sposób udostępniania dokumentacji]

1. Udostępnienie dokumentacji osobie uprawnionej może nastąpić w zależności od żądania zgłoszonego przez osobę uprawnioną w jeden ze wskazanych poniżej sposobów: 

1) poprzez zapewnienie wglądu w siedzibie PCM S.A. z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć; 

2) poprzez sporządzenie wyciągu z dokumentacji; 

3) poprzez sporządzenie odpisu dokumentacji; 

4) poprzez sporządzenie kopii (w formie kserokopii lub skanu). Kopia nie jest poświadczana za zgodność z oryginałem dokumentacji medycznej; 

5) na informatycznym nośniku danych;

6) poprzez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeśli żądają tego organy władzy publicznej albo sądów powszechnych lub gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta. [W przypadku wydania oryginałów dokumentacji medycznej należy przygotować oraz pozostawić kopię przekazywanej dokumentacji w siedzibie PCM S.A.]

7) w przypadku, w którym udostępnienie dotyczy zdjęć rentgenowskich wykonanych na kliszy – poprzez udostępnienie za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.

2. Udostępnienie (przekazanie) dokumentacji medycznej następuje po uprzednim uregulowaniu należności za udostępnienie dokumentacji medycznej lub/oraz kosztów wysyłki oraz może odbyć się:

1) poprzez odbiór osobisty w siedzibie PCM S.A. – budynek Zarządu Spółki przy ul. Szpitalnej 14 w Prudniku 

2) za pośrednictwem Poczty Polskiej;

3) za pośrednictwem wybranej przez wnioskodawcę firmy kurierskiej, która dopuszcza możliwość dostarczania dokumentacji medycznej; 

4) w formie elektronicznej - za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (przesłanie na maila wskazanego we wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej).

3. W przypadku, w którym wnioskodawca składa żądanie o udostępnienie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej – PCM S.A. przekazuje tę dokumentację w postaci elektronicznej poprzez przesłanie danych na adres e-mail wskazany przez pacjenta. W przypadku niewskazania przez wnioskującego adresu e-mail lub innego sposobu transmisji elektronicznej PCM S.A. kieruje do wnioskodawcy żądanie jego wskazania. Niewskazanie w elektronicznie wysłanym wniosku sposobu udostępnienia dokumentacji w formie elektronicznej spowoduje, iż możliwe będzie udostępnienie kopii dokumentacji medycznej wyłącznie poprzez odbiór osobisty w placówce PCM S.A.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 pracownik PCM S.A.: 

a) przed udostępnieniem dokumentacji informuje pacjenta o zagrożeniach dotyczących ochrony danych osobowych związanych z proponowanym kanałem komunikacji;

b) dokumentację przekazuje poprzez przesłanie plików zawierających zaszyfrowane informacje wraz z hasłem zabezpieczającym plik przesłanym odrębnym kanałem komunikacji.

5. Weryfikacja wnioskodawcy, w przypadku, w którym wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej jest składany w drodze elektronicznej, odbywa się m.in.  za pomocą rozmowy telefonicznej, w trakcie której pracownik PCM S.A. poprosi o wskazanie dodatkowych danych osobowych, w celu ich porównania z danymi znajdującymi się w bazie PCM S.A. 

6. W razie dalszych wątpliwości w odniesieniu do tożsamości wnioskodawcy lub jego uprawnień, których nie udało się usunąć zgodnie ze sposobami wskazanymi w ust. 5, weryfikacja może odbyć się również poprzez dodatkowe wezwanie do osobistego stawiennictwa wnioskodawcy w placówce PCM S.A.  i weryfikację tożsamości na podstawie odpowiedniego dokumentu. 

§3 [Wniosek oraz weryfikacja]

1. Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej można złożyć w dowolnej formie, jednakże rekomendowana jest forma pisemna lub elektroniczna wg załączonego wzoru (dostępnego również na stronie internetowej http://www.pcm.prudnik.pl/). Wniosek powinien zawierać: 

1) adres placówki PCM S.A., w której złożony został wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej. Pole to należy uzupełnić również w przypadku złożenia wniosku o udostępnienie dokumentacji w formie elektronicznej;

2) wskazanie, jakiego rodzaju dokumentacja objęta jest wnioskiem oraz za jaki okres (tj. czy wniosek dotyczy wyłącznie dokumentacji z konkretnej poradni, np. czy całości dokumentacji będącej własnością PCM S.A.); 

3) wskazanie celu, w jakim jest udostępniona dokumentacja medyczna poprzez określenie go jako ‘dalsze leczenie’ lub ‘inny cel’, przy czym w przypadku niezamieszczenia tej informacji we wniosku, dokumentacja medyczna zostanie udostępniona wg stawek z cennika.

4) wskazanie, w jakiej formie dokumentacja ma zostać udostępniona (elektronicznie, poprzez odbiór osobisty w PCM S.A. lub za pośrednictwem Poczty Polskiej/ firmy kurierskiej).

2. Udostępnienie dokumentacji następuje po weryfikacji wniosku przez Prezesa PCM S.A. lub osób przez niego upoważnionych, w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych. W każdym przypadku należy sprawdzić, czy osoba wnioskująca jest do tego uprawniona.

3. Weryfikacja, o której mowa w ust. 2 odbywa się poprzez kontrolę okazanego dokumentu potwierdzającego tożsamość, zawierającego co najmniej zdjęcie, imię i nazwisko oraz PESEL lub w przypadku jego braku inny dokument jednoznacznie identyfikujący podmiot występujący o udostępnienie dokumentacji medycznej.

4. W przypadku żądania udostępnienia lub odebrania dokumentacji medycznej przez osobę upoważnioną lub przedstawiciela ustawowego pacjenta, wraz z wnioskiem należy przedłożyć stosowne pisemne upoważnienie (chyba, że stosowne upoważnienie zostało udzielone przez Pacjenta ustnie oraz istnieje odpowiednia adnotacja w dokumentacji znajdującej się w PCM S.A.)  lub okazać odpowiedni dokument (np. orzeczenie sądowe).

4a. W przypadku osób, o których mowa w § 1 ust. 2 zd. drugie (osoby bliskie) lub w § 1 ust.  3 i 4, jak również w przypadku osób, którym dostęp do dokumentacji medycznej został przyznany bezpośrednio przez pacjenta, weryfikacja odbywa się dodatkowo za pomocą kontroli upoważnienia do żądania udostępnienia dokumentacji medycznej, upoważnienia do prowadzenia kontroli lub legitymacji służbowej. W przypadku osób, o których mowa § 1 ust.  3 pkt 15, weryfikacja następuje poprzez przedstawienie dokumentów, z których wynika, że osobą wnoszącą o udostępnienie dokumentacji medycznej jest spadkobiercą pacjenta.

5.  Udostępniający wpisuje każdy przypadek udostępnienia dokumentacji medycznej do ewidencji udostępnienia dokumentacji medycznej, wraz z następującymi informacjami:

1) data i sposób udostępnienia dokumentacji medycznej; 

2) zakres udostępnianej dokumentacji medycznej; 

3) imię (imiona) i nazwisko pacjenta, którego dotyczy dokumentacja medyczna; 

4) imię (imiona) i nazwisko osoby innej niż pacjent, której została udostępniona dokumentacja medyczna lub nazwa uprawnionego organu lub podmiotu, któremu została udostępniona dokumentacja medyczna; 

5) imię (imiona) i nazwisko oraz podpis osoby, która udostępniła dokumentację medyczną; 

6. W przypadku zgłoszenia przez pacjenta, inną osobę uprawnioną lub organ żądania udostępnienia dokumentacji medycznej, PCM S.A.  może zweryfikować jaki jest cel lub podstawa żądania udostępnienia tej dokumentacji (w celu naliczenia właściwej opłaty).

§4 [opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej]

1. Za udostępnienie dokumentacji medycznej pobiera się opłatę zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. – o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1127 ze zm.). 

2. Od pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, który zażądał udostępnienia dokumentacji po raz pierwszy w formie jej wyciągu, odpisu, kopii (w tym skanu), wydruku lub na informatycznym nośniku danych nie pobiera się opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej, jednak może być naliczona opłata za przesyłkę pocztową. 

3. W przypadku, w którym pacjent w przeszłości żądał już udostępnienia dokumentacji medycznej, PCM S.A.  może pobrać opłatę zgodnie z ust. 1. W takim przypadku bezpłatnie należy jednak wydać dokumentację medyczną, która nie była objęta poprzednim wnioskiem lub wnioskami o udostępnienie.

4. Prawo do otrzymania bezpłatnej pierwszej kopii dokumentacji, obejmuje otrzymanie wyciągu, odpisu, wydruku, kopii na informatycznym nośniku danych, skanu. W przypadku żądania przez pacjenta wydania kopii dokumentacji medycznej w innej formie, PCM S.A.  pobiera opłatę zgodnie z cennikiem. 

5. Niezależnie od ust. 1-4 , PCM S.A.  ma obowiązek bezpłatnie udostępnić dokumentację medyczną:

1) ZUS-owi – w sprawach o świadczenia z ubezpieczeń społecznych; 

2) organom rentowym i osobom zainteresowanym – w sprawach rentowych i emerytalnych;

3) organom lub osobom zainteresowanym, jeśli dokumentacja udostępniana jest w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych;

4) Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Agencji Badań Medycznych.

6. W przypadku wnioskowania o kopię dokumentacji medycznej w celu innym niż dalsze leczenie, do ceny doliczany jest podatek VAT;

7. Za wykonanie fotokopii na miejscu przez pacjenta lub osobę upoważnioną przez pacjenta, jego aparatem – nie pobiera się opłat. 

8. W przypadku wysłania dokumentacji medycznej listem poleconym, doliczana jest opłata według cennika Poczty Polskiej/firmy kurierskiej. Dotyczy to również sytuacji, gdy wnioskodawcą jest osoba lub podmiot zwolniony od uiszczenia opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej. 

9. Opłatę za udostępnienie dokumentacji medycznej należy uiścić w Kasie Spółki lub opłacić na rachunek bankowy. 

10. PCM S.A. uzależnia wydanie lub wysyłkę przygotowanej dokumentacji medycznej od potwierdzania uiszczenia naliczonej opłaty, z wyjątkiem sytuacji, gdy osoba lub podmiot zwolniona jest od jej uiszczenia. 

11. Opłatę za udostępnienie dokumentacji medycznej pobiera się również od podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 3 i 4, w szczególności, gdy wnioskodawcą jest Prokuratura lub Sąd. Opłatę pobiera się także w sytuacji, gdy zażądano wydania oryginałów dokumentacji medycznej oraz po stronie PCM S.A. zaistniała konieczność przygotowania i pozostawienia w siedzibie PCM S.A. kopii dokumentacji medycznej. 

12. Podmiotom i organom upoważnionym do dostępu do dokumentacji medycznej jest ona wysyłana listem poleconym lub odbierana osobiście przez pracownika instytucji po uprzednim okazaniu stosownego pełnomocnictwa oraz po zweryfikowaniu jego tożsamości. 

13. O możliwości odbioru przygotowanej dokumentacji medycznej pacjent lub osoba uprawniona do odbioru dokumentacji medycznej informowana jest telefonicznie lub mailowo. 

15. Realizacja wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej odbywa się niezwłocznie. Należy mieć na uwadze, że na czas realizacji wniosku wpływa w szczególności zakres zadań wynikających ze sposobu udostępnienia oraz organizacja pracy komórki organizacyjnej udostępniającej dokumentację medyczną.

Do pobrania - Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej