Ładowanie zdjęć ...
„PCM S.A. jest Zakładem doskonalącym i poszerzającym świadczone usługi dla naszych pacjentów i dla nas samych.”
 
Więcej 
Co warto wiedzieć o naszym Szpitalu ? Co zabrać ze sobą do szpitala ? Zobacz najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.
Więcej 
tel.  (77) 406 78 00
fax: (77) 406 78 72
e-mail: pcm@pcm.prudnik.pl
Pełne dane kontaktowe 

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Głogówku

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Głogówku
ul. M. Konopnickiej 2
48-250 Głogówek

tel. (77) 437 33 69, tel. fax: (77) 437 32 93
e-mail: zol.glogowek@pcm.prudnik.pl

Kompleksowa całodobowa medyczna opieka nad pacjentem przewlekle chorym

W ramach Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oferujemy objęcie całodobową opieką i leczeniem osób, które przeszły ostrą fazę leczenia szpitalnego, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, nie wymagają już dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym wymagają stałego nadzoru lekarskiego, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji.

Nasza oferta poszerzona jest o opiekę nad pacjentami w stanie wegetatywnym. Pacjentom z niewydolnością oddechową, którzy nie wymagają hospitalizacji w oddziałach intensywnej terapii zapewniamy całodobowe wspomaganie oddechu przy pomocy respiratora. Naszymi pacjentami opiekuje się profesjonalny i kompetentny personel lekarski oraz pielęgniarski. Pacjenci mają do dyspozycji personel pielęgniarski, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych oraz zajęcia logopedą i terapeutą zajęciowym. Pracę personelu pielęgniarskiego nadzorują oraz wspomagają lekarze specjaliści z zakresu chorób wewnętrznych, anestezjolodzy, neurolodzy, oraz chirurdzy.
Na dwóch kondygnacjach dysponujemy 16 salami o łącznej liczbie 48 łóżek. Nasz Zakład jest bez barier dla niepełnosprawnych, przyjazny dla pacjentów i pracowników.

Aktualnie przyjmujemy pacjentów ubezpieczonych w publicznym systemie opieki zdrowotnej w ramach zawartej umowy z NFZ na świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w warunkach stacjonarnych w zakresie :

Oraz na zasadach komercyjnych gdzie dysponujemy dodatkowo uruchomionych jest 20 łóżek komercyjnych. Z każdym pacjentem kwalifikującym się do ZOL lub jego opiekunem prawnym zawierana jest umowa cywilno-prawna, która zawiera warunki pobytu, zakres świadczonych usług medycznych, oraz koszty pobytu.

Zakres realizowanych świadczeń:

 • specjalistyczne usługi lekarskie
 • opieka pielęgniarska – zapewnienie całodobowej pielęgnacji przez profesjonalnie wyszkolony personel,
 • rehabilitacja prowadzona w celu zmniejszenia skutków upośledzenia ruchowego orz usprawnienia ruchowego,
 • świadczenia logopedy,
 • terapia zajęciowa,
 • leczenie dietetyczne,
 • leczenie farmakologiczne,
 • zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze,
 • badania diagnostyczne w podstawowym zakresie (RTG, USG, EKG)
 • edukacja zdrowotna polegająca na przygotowaniu pacjenta, rodziny lub opiekuna do samoopieki i samopielęgnacji warunkach domowych,
 • opieka duszpasterska i korzystanie z obrzędów liturgicznych

Zasady przyjęcia i odpłatności za pobyt

Zasady przyjęcia określone są w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998 oraz w sprawie sposobu i trybu kierowania osób do Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych i Pielęgnacyjno-Opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach oraz w ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 o Zakładach Opieki Zdrowotnej (Dz.U.Nr 91 poz. 408, z późniejszymi zmianami).
Do zakładu nie przyjmuje się pacjentów, u których podstawowym wskazaniem do objęcia opieką jest choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.

Z wnioskiem o wydanie skierowania do ZOL występuje osoba ubiegająca się o skierowanie lub jej przedstawiciel.

Wymagane dokumenty:

 1. zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że osoba ubiegająca się o skierowanie do zakładu ze względu na stan zdrowia wymaga całodobowej pielęgnacji, opieki lub rehabilitacji i nie wymaga hospitalizacji.
 2. podanie o miejsce w ZOL na wniosek pacjenta lub podanie o miejsce w ZOL na wniosek opiekuna
 3. wywiad pielęgniarski przeprowadzony przez pielęgniarkę środowiskową (rodzinną),
 4. dokumenty stwierdzają wysokość dochodu osoby ubiegającej się o skierowanie do zakładu w szczególności:
 • decyzja organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury/renty, lub inny dokument poświadczający wysokość dochodu pacjenta
 • kartę oceny osoby kierowanej do zakładu wg skali opartej na skali Bartel
 • dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne

Skierowanie do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego wydaje w drodze decyzji administracyjnej Wiceprezes Zarządu - Dyrektor ds. medycznych. Skierowanie do ZOL wydaje się na czas określony (zgodnie z umową z NFZ na 6 miesięcy). Po tym czasie pobyt w uzasadnionych przypadkach jest przedłużany.

ZOL przekazuje informację o kolejności na liście oczekujących i udostępnia na żądanie osoby zainteresowanej lub organu kontrolującego.

Wniosek należy kierować na adres:

Prudnickie Centrum Medyczne S.A.
Ul. Szpitalna 14
48-200 Prudnik

Dokumenty do pobrania Typ pliku
Wniosek o skierowanie do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Głogówku plik PDF
Oświadczenie plik PDF
Zaświadczenie lekarskie plik PDF
Karta kwalifikacji Bartel do udzielania świadczeń w ZOL plik PDF
Wywiad pielęgniarski plik PDF
Skierowanie do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Głogówku plik PDF
Wykaz osób do kontaktu z ZOL plik PDF